Odluka o trajanju zimskog prelaznog roka 2018.godine

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine,
Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj
16.11.2017.godine u Sarajevu donosi slijedeću:

O D L U K U
o trajanju zimskog registarcionog perioda  2018. godine

1.Utvrđuje se trajanje zimskog registracionog perioda 2018.godine za igrače fudbala/nogometa,

ženskog fudbala/nogometa, i to u periodu 08.01.-10.02.2018.godine.  

2.Utvrđuje se trajanje zimskog registracionog perioda 2018.godine za igrače futsala, i to u

  periodu 08.01.-10.02.2018.godine.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH,

a u cilju pravovremene registracije igrača, Izvršni odbor NS/FS BiH je donio Odluku kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.